विवादित बम्जनको मैत्रीधर्म के हो ? के भन्छन् आफ्नो धर्मबारे ?